Teenuste kasutamise nõusoleku tingimused


Klikkides „olen nõus“ , e-kirjaga saates nõusoleku, sisestades oma krediitkaardi või pangakaardi andmeid, või allkirjastades tingimustega nõusoleku lepingu, või mõnel muul moel ühinedes koolitusega, elektrooniliselt, suuliselt, sõlmid Sina (edaspidi „Klient“) legaalselt kehtiva Teenuste Kasutamise Nõusoleku lepingu enda ja Heidi Plumberg International OÜ (edaspidi „ Ettevõte“), reg nr. 14108853 , Tammekuru 16a Tartu, vahel järgnevatel tingimustel:

ETTEVÕTTE TEENUSED. Selle lepingu alusel elektrooniliselt, suusõnaliselt, kirjutades või mõnel muul viisil , nõustub Ettevõte edastama teenuseid seoses hariduse, seminaride, konsultatsiooni, coachingu ja äri mentorluse saamisega (edaspidi „Programmid“). Selle lepingu tingimused on seotud ja kehtivad kõigile asjadele/teenustele mida Ettevõte annab/vahendab Kliendile. Tingimused kehtivad kõigile programmidele.

VIIVIS. Klient nõustub pidama kinni maksetähtaegadest registreeritud koolituste või seansside eest vastavalt Ettevõtte poolt sätestatud tingimustele, hinnakirjale, saadud arvele või maksegraafikule, mis on välja toodud Ettevõtte kodulehel, registreerimislehtedel ja/või registreerimisel saadud e-kirjades. Ettevõte võib rakendada viivist 0,05% päevas iga viivitatud makse eest.

RAHA TAGASTAMINE. Klient nõustub, et teenuste ja koolituste järel tulemuste saavutamine sõltub kliendi enda panustamisest ja osalemine on kliendi enda kulu ning vastutus, seega mis iganes põhjustel raha tagastamist ei ole, kui pole lepitud kokku Ettevõttega teisiti. Kliendi enda tõttu ära jäänud seanssi ei ole kohustus Ettevõttel uuesti uue ajana graafikusse panna ning raha selle eest tagasi ei saa.

KAARDIGA MAKSED. Ettevõte kohustub kasutama Kliendi poolt sisestatud kaardi maksete andmeid ainult selleks antud eesmärgil ja järgides andmekaitseseadust. Mitte levitama andmed, jagama kolmandatele isikutele ning ei tohi võtta kaardilt omaalgatuslikult tasu teenuste eest mille saamiseks klient pole soovi avaldanud või registreerinud. Klient kohustub jälgima, et maksetähtaegadel oleks vajalik raha arvel olemas (maksegraafikutega tasumise puhul) ning teavitama Ettevõtet eelnevalt kui on soov kogu ülejäänud summa ennetähtaegselt tasuda Ettevõtte pangaarvele ning lõpetada maksegraafik.

KEELATUD MATERJALIDE EDASI MÜÜMINE/JAGAMINE. Klient nõustub mitte kopeerima, jagama, müüma, vahetama või muid materjalide levitamise mooduseid kasutama kõigi Programmi kuuluvate materjalide puhul. Keelatud on ka jagada enda isiklikke ligipääsukoode kursustele või levitada videosid ning programmis kasutatud tehnikaid. Ostetud kursus ja materjalid on ainult personaalselt kasutamiseks mõeldud makse teostanud Kliendile, kui pole Ettevõttega eelnevalt kokku lepitud teisiti! Kõikide videode ja materjalide autoriõigused kuuluvad Heidi Plumberg International OÜ’le.

VASTUTUSE PIIRAMINE. Programmid ja koolitused on lihtsalt harimise ja juhendamise teenuse edastamise eesmärgil. Klient aktsepteerib kõiki riske, nähtavaid ja silmale nähtamatuid, mis võivad tuleneda sellistest suurtest muutustest. Klient nõustub, et Ettevõtte ei vastuta, kui ilmnevad kahjulikud tulemused Ettevõtte teenuste ja programmide valesti kasutamise tagajärjel ning sellest, et juhiseid ei järgitud 100% täpselt.

GARANTII TINGIMUSED. Klient saab aru ja nõustub, et ainult tema ise 100% saab olla vastutav oma edu ja tulemuste saavutamisel koolitusi, programme ja seansse läbides. Ettevõte ei saa kontrollida Klienti ja tulemuste saamiseks peab olema Klient täielikult pühendunud ning keskenduma. Ettevõte ei garanteeri tulemusi, kui Klient ise pole nendeks muutusteks valmis ja pole saanud soovitud tulemusi või teiste klientidega sarnaseid tulemusi.

KURSUSE REEGLID. Klient nõustub austama kõiki Ettevõtte poolt esitatud reegleid koolituse läbimiseks, tegema koduseid töid (kui on ette nähtud) ja kasutama materjale ning pühendama end täielikult, et saada tulemusi. Kui Klient ei järgi Ettevõtte poolt kehtestatud reegleid kursuse läbimiseks, rikub grupi siseseid reegleid või häirib kuidagi teisi koolitusel osalejaid, on Ettevõttel õigus ta kursuselt eemaldada ning makstud raha jääb Kliendi enda kanda.

MATERJALIDE KASUTAMINE. Klient nõustub sellega, et mõningaid kursuseid võidakse salvestada. Ettevõttel on õigus kasutada salvestust edaspidi uute koolituste materjalina ning edastada uute koolituste ja programmide seas teistele Klientidele näitamiseks. Videosalvestustes oma näo ja häälega esinenud Klientidele kompensatsiooni ei maksta.

EI ASENDA MEDITSIINILIST RAVI. Klient nõustub tema enda heaolu nimel vajadusel otsima meditsiinilist abi (ka psühholoogilist, kui vaja). Ettevõte ei vahenda meditsiinilisi, teraapilisi või psühholoogilisi teenuseid. Ettevõte ei ole vastutav Kliendi otsuste eest coachingu tulemustel või mõne muu tulemuse läbi.

KONFIDENTSIAALSUS. Konfidentsiaalne info on selline info, mis ei ole avalikkusele teada Kliendi ja Ettevõtte omavahelises suhtluses. Ettevõte nõustub mitte avalikustama, edasi jagama Kliendi konfidentsiaalset infot, mida on Klient ise jaganud kas kirjavahetuses või on tulnud ilmsiks läbi seansside. Ettevõte hoiab infot saladuses ja kasutab seda ainult Kliendi huvides. Ettevõte kindlustab et infole ei pääse ligi kolmandad isikud, ei lähe kaduma või ei lange varguse osaks ning saadud infot ei kasutataks sihipäraselt.

SEADUS. Ettevõte juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest. Kõik vaidlused, mis võivad tekkida ja mida ei ole mainitud siin lepingus, lahendatakse lähtuvalt Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest. Kui omavahel ei suudeta kokkulepet saavutada, on Ettevõttel ja ka Kliendil õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtusse.

MUUD TINGIMUSED. Kui Klient vajutab veebilehelt „Olen nõus“ või saab tingimused e-maili teel või allkirjastab paberkandjal või digitaalselt antud lepingu, siis on teda antud tingimustest teavitatud ning leping kehtib mõlemale osapoolele.

Allkiri: __________________ Kuupäev: __________________